ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποίηση Ανελκυστήρα - Νομοθεσία

Η εταιρία μας, αναλαμβάνει τη διαχείριση της διαδικασίας πιστοποίησης του νέου (έκδοση νέου πιστοποιητικού) ή υφιστάμενου ανελκυστήρα σας (ανανέωση πιστοποιητικού), σε συνεργασία πάντα με τους κορυφαίους ανεξάρτητους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Έκδοση Νέου Πιστοποιητικού Ανελκυστήρα / Αρχικός Έλεγχος Ανελκυστήρα

Διαδικασία Πιστοποίησης Ανελκυστήρα:

 • Μετά την ολοκλήρωσή της εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα, ορίζεται ραντεβού με έναν από τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για την πραγματοποίηση του απαραίτητου ελέγχου πριν αυτός τεθεί σε λειτουργία.
 • Μαζί με τη δική μας παρουσία, πραγματοποιείται έλεγχος της καταλληλότητας λειτουργίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.
 • Ο Φορέας εκδίδει το Πιστοποιητικό.
 • Παράδοση στον πελάτη του πλήρως ενημερωμένου τεχνικού φακέλου του ανελκυστήρα. Αυτός περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Φορέα, όπως επίσης Μηχανολογικό/ Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Μελέτες, Οικοδομική Άδεια κ.α.
 • Αποστολή στον Αρμόδιο Δήμο του πιο πάνω Τεχνικού Φακέλου. Επίσης, και των δηλώσεων ανάθεσης/ανάληψης συντήρησης ανελκυστήρα, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ένας ανελκυστήρας.
 • Καταχώρηση ανελκυστήρα στα μητρώα του Δήμου και έκδοση Άδειας Λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Ανανέωση Πιστοποιητικού Ανελκυστήρα / Περιοδικός Έλεγχος

Διαδικασία Ανανέωσης Πιστοποιητικού Ανελκυστήρα:

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τον τύπο κτηρίου και τη συχνότητα χρήσης του  ανελκυστήρα, απαιτείται επανέλεγχος και ανανέωση του πιστοποιητικού λειτουργίας του ανελκυστήρα, ο οποίος πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Η εταιρία μας, σας ενημερώνει εγκαίρως για την επικείμενη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού του ανελκυστήρα σας. Κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης, ορίζουμε ένα ραντεβού με κάποιον από τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος επανέλεγχος του ανελκυστήρα σας.
 2. Ο Φορέας ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού σας και καταγράφει τις ενέργειες αναβάθμισης που πρέπει να εκτελεστούν, ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Νομοθεσία*.
 3. Εφόσον ο ανελκυστήρας δεν πληροί όλες τις προδιαγραφές της Νομοθεσίας, ο Φορέας εκδίδει σχετική αναφορά με τα σημεία που πρέπει να αναβαθμιστούν άμεσα, ώστε η χρήση του να είναι ασφαλής για τους επιβαίνοντες.
 4. Μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων του Φορέα, αυτός θα προχωρήσει στην Ανανέωση του Πιστοποιητικού σας.
 5. Τέλος, εμείς θα αναλάβουμε τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών αρχών (Αρμόδιος κατά τόπο Δήμος), αποστέλλοντας ένα αντίγραφο του Ανανεωμένου Πιστοποιητικού σας. Επίσης θα ενημερώσουμε τον φάκελο του ανελκυστήρα σας, που ως εταιρία διατηρούμε στο αρχείο μας, ώστε να φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου στο μέλλον για την αναγκαιότητα επανελέγχου.

*Ενδεικτικά παρακάτω, μπορείτε να δείτε κάποιες από τις βασικές προδιαγραφές της Νομοθεσίας:

 • Φρεάτια μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα
 • Επισφαλής κλειδαριές θυρών φρέατος
 • Θάλαμος χωρίς πόρτες
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο
 • Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας
 • Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού 71
 • Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους
 • Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος
 • Ανεπαρκές μήκος ποδιάς- προστασίας θαλάμου
 • Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του Θαλάμου
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας
 • Έλλειψη προστασίας κατά της υπερ −τάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο
 • Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες
 • Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστηρες (Θαλάμου και αντίβαρου
 • Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου
 • Έλλειψη επιτηρητή φάσεων
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης. και διακόπτης τάσης (στοπ) στη στέγη του θαλάμου
 • Ύπαρξη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008 

Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2/1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

Οι υφιστάμενοι παλαιότεροι ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν/πιστοποιηθούν από Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.