Όροι Χρήσης & Εμπιστευτικότητας

Δήλωση Απορρήτου Ανελκυστήρων  EMGL

 Η Εταιρεία Ανελκυστήρων  EMGL είναι υπεύθυνη για όλους τους επιχορηγούμενους από   αυτήν ιστοτόπους, τις εφαρμογές υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, και τους λογαριασμούς χρήστη μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τις σελίδες που παραπέμπουν με σύνδεσμο στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η EMGL  εφαρμόζει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα για την διασφάλιση οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας ενδέχεται να συλλέξουμε.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων τηςEMGL , τις εφαρμογές υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, εκτός αν υπάρχει χωριστή δήλωση απορρήτου για τον ιστότοπο, την εφαρμογή υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Καλύπτει επίσης και προσωπικές πληροφορίες τις οποίες η  EMGL  ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται από άλλη πηγή εκτός από τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, όπως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή άλλων μέσων. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες σε εμάς ή κάνοντας χρήση των Ιστοτόπων μας, των εφαρμογών, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω επιχειρηματικών συναλλαγών ή των προσφορών μας για ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η  EMGL

 «Προσωπικές πληροφορίες» είναι οι πληροφορίες που αφορούν φυσικό πρόσωπο και μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή του. Οι προσωπικές πληροφορίες που πιθανώς συλλέξει η  EMGL  από εσάς θα εξαρτώνται από τη φύση του τρόπου επαφής που έχετε μαζί μας. Για παράδειγμα, η  EMGL μπορεί να συλλέξει:

 • Το όνομα
 • Τις πληροφορίες επαγγελματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας της επιχείρησής σας, του τίτλου και της θέσης σας, της επαγγελματικής σας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της επαγγελματικής σας φυσικής ή/και ταχυδρομικής διεύθυνσης, του επαγγελματικού σας αριθμού τηλεφώνου, και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την επικοινωνία μαζί σας σε επαγγελματικό επίπεδο.
 • Την φωτογραφία προφίλ
 • Την ταυτότητα λογαριασμού ή την ταυτότητα χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής ή πληροφορίες εντοπισμού· και
 • Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς εσείς ή η εταιρεία σας έρχεστε σε επαφή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίεςEMGL , συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Αν είστε πελάτης ιδιώτης, η emgl  μπορεί να συλλέξει το όνομά σας και τις πληροφορίες επικοινωνίας της οικίας σας, όπως τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Εάν είστε ιδιώτης ή επιχείρηση ένοικος, υπάλληλος ή εργολάβος ενός ενοίκου ή φιλοξενούμενος σε κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ένας ανελκυστήρας EMGL  ή υφίσταται σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την  EMGL  ή παρέχονται υπηρεσίες από την  EMGL , η  EMGL  μπορεί να λάβει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τον πελάτη της (όπως ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας). Η  EMGL  μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, και άλλες πληροφορίες πιστοποίησης ασφαλείας από την προσωπική σας συσκευή υπολογιστή ή τηλεφώνου που θα παρέχουν πρόσβαση σε εγκατάσταση ή εξοπλισμό  EMGL  εγκατεστημένο σε κάποιο κτίριο. Η  EMGL μπορεί να συλλέξει τραπεζικές πληροφορίες ή πληροφορίες πληρωμών, πληροφορίες λογαριασμών EMGL , και λεπτομέρειες συμβάσεων, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες πελάτες.

Πώς χρησιμοποιεί η  EMGL  τις πληροφορίες που συλλέγει;

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου:

 • Να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας·
 • Να εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις όπως να παρέχουμε πρόσβαση σε κτίρια, να ενεργοποιούμε ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών μας για ανελκυστήρες, να παρέχουμε γνωστοποιήσεις ή αναφορές για κάποιο συγκεκριμένο ανελκυστήρα ή υπηρεσία συντήρησης, να προβαίνουμε σε ηλεκτρονική χρέωση ή σε χρέωση μέσω της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής σας. Να εξακριβώνουμε την ταυτότητά σας προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια για κάποιον από τους άλλους σκοπούς που απαριθμούνται εδώ ή να σας παρέχουμε πρόσβαση σε κάποιο ιστότοπο, εφαρμογή, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ή σε κτίριο ή σε περιοχή κτιρίου·
 • Να αναπτύσσουμε νέες προσφορές, να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, να βελτιώνουμε και να εξατομικεύουμε την εμπειρία του χρήστη, και να προετοιμάζουμε καλύτερα οποιοδήποτε μελλοντικό περιεχόμενο σύμφωνα με τα δικά σας ενδιαφέροντα και εκείνα του γενικού πληθυσμού χρηστών μας·
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με νέα και τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Otis, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσφορών·
 • Να εξετάζουμε το ενδιαφέρον σας ή/και να σας επιτρέπουμε να υποβάλλετε αιτήσεις για απασχόληση στην Otis·
 • Να ανταποκρινόμαστε σε νόμιμα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή από άλλα κυβερνητικά όργανα·
 • Να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια παρανομίας και να προστατεύουμε από απάτες·
 • Να διεξάγουμε ελέγχους βάσει καταλόγων με κυρώσεις και αντι-τρομοκρατικών καταλόγων , όπως απαιτείται από το νόμο·
 • Να αποτρέπουμε την πρόκληση σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας·
 • Να υποστηρίζουμε την πώληση ή τη μεταφορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης μέσω της πτώχευσης) · και/ή
 • Να πραγματοποιούμε έρευνες προκειμένου να εξασφαλίζουμε την συμμόρφωση με και να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις.

Η  θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για την προάσπιση νομίμων επιχειρηματικών συμφερόντων, προκειμένου να εκπληρώνει κάποια νομική υποχρέωση ή τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως περιγράφεται στην Δήλωση Απορρήτου.

Χρησιμοποιεί η  EMGL  τις προσωπικές σας πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί σας;

 Πέραν του να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τον ανελκυστήρα σας όπως αναφέρεται ανωτέρω, η EMGL  ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με νέα και τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, ή με ειδικές προσφορές. Η  EMGL  θα διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διαφημιστική επικοινωνία θα προβλέπει μια απλή μέθοδο που θα σας δίνει το δικαίωμα να αποχωρήσετε ή να διαγραφείτε.

Μοιράζεται η Otis τις πληροφορίες που συλλέγει με τυχόν τρίτα μέρη;

 Η  EMGL  δεν θα πωλεί ή άλλως μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με εξαίρεση:

 • Τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχει συμβληθεί η  EMGL  για να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των πελατών μας. Η  EMGL  θα μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με παρόχους υπηρεσιών τους οποίους έχει δεσμεύσει συμβατικά να μην χρησιμοποιούν ούτε να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή να συμμορφώνονται με νομικές υποχρεώσεις. Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να συμπεριλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, παρόχους συστημάτων, παρόχους λογισμικού, και άλλους παρόχους υπηρεσιών·
 • Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της απάντησης σε νόμιμο αίτημα που έχει υποβληθεί από αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα κυβερνητικά όργανα·
 • Προκειμένου να ερευνούμε παράνομη δραστηριότητα ή δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υπόνοια παρανομίας·
 • Προκειμένου να αποτρέπουμε την πρόκληση σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας· ή
 • Προκειμένου να υποστηρίζουμε την μεταφορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης).

Για ιδιώτες που συναλλάσσονται με την EMGL  στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, η EMGL  δύναται να αποκαλύπτει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επαφές που συνδέονται με τον δικό σας λογαριασμό και της EMGL  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλους χρήστες ιστοτόπου και στον πάροχο του λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την δραστηριότητά σας στα δίκτυα αυτά στο βαθμό που σχετίζεται με την. Η EMGL  συμπεριλαμβανομένων κληρώσεων ή διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να λάβετε μέρος στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αναρτήσετε πληροφορίες σε πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες, σελίδες προφίλ, μπλογκ (blog) και άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να αναρτάτε πληροφορίες και υλικό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σελίδων μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), κάθε τέτοια πληροφορία που αναρτάτε ή αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών θα είναι δημόσια και μπορεί να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Πώς μεταφέρει η EMGL  προσωπικές πληροφορίες

Θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.

Πώς χρησιμοποιεί η  EMGL  αρχεία αναγνώρισης (cookies) και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού (tracking);

Η EMGL δύναται να χρησιμοποιεί cookies στους ιστοτόπους και τις εφαρμογές της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και που επιτρέπουν στους ιστοτόπους να αναγνωρίζουν επαναλαμβανόμενους χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε ιστοτόπους, και επιτρέπουν στους ιστοτόπους να συλλέγουν συγκεντρωτικά δεδομένα που θα επιτρέπουν βελτιώσεις στο περιεχόμενο. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στους υπολογιστές και τα αρχεία των χρηστών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να είναι διαθέσιμα τα cookies από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή εφαρμογή της  EMGL θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ή του συστήματος περιήγησης στην ηλεκτρονική συσκευή σας προκειμένου να αρνείται ή να απενεργοπoιεί τη χρήση των cookies. Παρακαλούμε σημειώστε πως εάν το κάνετε, ενδέχεται να παρεμποδίσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητά να χρησιμοποιείτε την πλήρη λειτουργικότητα των ιστοτόπων, εφαρμογών υπολογιστή και κινητών τηλεφώνων, και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της  EMGL.

Τι θα πρέπει να κατανοήσετε σχετικά με συνδέσμους (links) τρίτων μερών που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο;

 Σε κάποιες περιπτώσεις, η EMGL  μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) προς ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από την  EMGL  τους οποίους η τελευταία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να καταδεικνύει ως τέτοιους. Η  EMGL  ωστόσο δεν ελέγχει αυτούς τους ιστοτόπους και δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου που υιοθετούν άλλοι ιστότοποι.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η EMGL  τις προσωπικές πληροφορίες;

Η  EMGL  θα διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της. Εάν οι προσωπικές πληροφορίες δεν υπόκεινται σε συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις, η EMGL  θα διατηρεί τις πληροφορίες για όσο χρόνο απαιτείται για τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέχθηκε στο διαδίκτυο σχετικά με ένα χρήστη ο οποίος δεν είχε επισκεφθεί έναν ιστότοπο, μία εφαρμογή ή έναν ιστότοπο μέσου δικτύωσης της  EMGL  θα διαγράφεται από τα αρχεία μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκτός αν αυτό απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή απαιτείται για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Τι επιλογές έχετε σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να ζητήσει την εξέταση, ενημέρωση, διόρθωση, τροποποίηση, ή διαγραφή των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στην EMGL  καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Η EMGL θα απαντά άμεσα και θα αποδέχεται τέτοια αιτήματα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιορίζεται από το νόμο, από σύμβαση, ή αντικρουόμενα συμφέροντα ιδιωτικότητας. Η  EMGL  θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα τις πληροφορίες, και όπου απαιτείται από το νόμο θα αφαιρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες από τα αρχεία της. Προκειμένου να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του χρήστη, η EMGL  θα προβαίνει σε ενέργειες για να εξακριβώνει την ταυτότητα του χρήστη προτού πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ζητούμενη αλλαγή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε, ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τον ιστότοπο, για να υποβάλετε ερωτήματα ή να εγείρετε ανησυχίες, μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο info@emgllift.gr . Κάποιοι από τους ιστοτόπους μας, τις εφαρμογές, και τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε διορθώσεις απευθείας στον ιστότοπο χωρίς ανάγκη περαιτέρω επικοινωνίας με την EMGL .

Σε κάποιες χώρες, όπως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην εθνική ή κρατική αρχή προστασίας δεδομένων, που μπορεί να είναι γνωστή επίσης και ως επιβλέπουσα αρχή.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενώ θα σας συνδράμουμε να προστατέψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εναπόκειται σε εσάς να προστατέψετε τους κωδικούς πρόσβασης σας και άλλα στοιχεία πρόσβασης από όλους.

Πώς ενδέχεται να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική η EMGL

Καθώς η EMGL  επεκτείνει και βελτιώνει τον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική. Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Σας προτρέπουμε να επανεξετάζετε την παρούσα πολιτική για τυχόν αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ουσιώδεις τροποποιήσεις θα υποδεικνύονται στην αρχή της πολιτικής.

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την EMGL

Εάν έχετε ερωτήματα γενικά σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικότητας της  EMGL  παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο info@emgllift.gr

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συναινείτε στη χρήση των cookies. Περισσότερα